Chi tiết tin - Xã Triệu Độ - Triệu Phong

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 32
  • Tổng truy cập 1.233.971

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

7:28, Thứ Năm, 12-5-2022

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

     Thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, kế hoạch số 118-KH/HU, ngày 16/6/2020 về tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Đảng ủy xã Triệu Độ xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các nội dung sau:

     I. Mục đích, yêu cầu  

     Tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển quê hương.

     Thông qua tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX làm cho Nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của Đại hội, những nội dung cơ bản về Đại hội, về những thành tựu đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

     Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội cần phải sâu, rộng, bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng bộ.

     II. Nội dung tuyên truyền
     Tuyên truyền xuyên suốt từ nay đến hết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, tập trung vào những nội dung sau:

     1. Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội, các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX; việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội.

     2. Những thành tựu trên các lĩnh vực của huyện và các địa phương; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết

     Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

     3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX; phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

     4. Tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. Đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

     III. Các hoạt động tuyên truyền chủ yếu
     1. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trước và sau Đại hội

     Các cấp ủy chi bộ, UBND xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội xã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị,  tư tưởng trước và sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX.

     1.1. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trước Đại hội:

     Tuyên truyền những nội dung cơ bản về Đại hội, về mục đích, ý nghĩa của Đại hội, thành tựu đạt được trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, vào sinh hoạt chi bộ, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể trong tháng 7/2020.

     1.2. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sau Đại hội: 

     Tuyên truyền những nội dung thông tin về thành công của Đại hội, về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, vào sinh hoạt chi bộ, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể trong tháng 8/2020.

     2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

     Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu xây dưng kế hoạch tuyên truyền về đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, cung cấp các nội dung, tài liệu tuyên truyền cho cấp ủy chi bộ, UBND, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội xã theo hướng dẫn của cấp trên.

      Văn hóa - Thông tin xã chủ động bám sát kế hoạch của Đảng ủy, các văn bản hướng dẫn của cấp trên để tuyên truyền về các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; phát các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề thông tin về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX trên hệ thống truyền thanh của xã, đăng các bài có nội dung về đại hội đảng bộ huyện trên cổng thông tin điện tử xã.

     3. Tuyên truyền, cổ động trực quan

     UBND xã chỉ đạo VH-TT xã tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX bằng pa nô, áp phích, băng rôn, cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ phướn tại cơ quan, trên trục đường chính của xã vào thời điểm trước (7 ngày), trong và sau đại hội (3 ngày). Chỉ đạo các thôn thông báo Nhân dân treo cờ Tổ quốc vào thời điểm trước (5 ngày), trong và sau đại hội (3 ngày).

     4. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình chào mừng và tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

      UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội xã, cấp ủy chi bộ đăng ký tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn vào thời điểm trước, trong và sau Đại hội.

     IV. Một số khẩu hiệu tuyên truyền
1. Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Phong lần thứ XX!
2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Phong lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025!
3. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Phong lần thứ XX!
4. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh!
5. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước!
6. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !
8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !
9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
     V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     1. Yêu cầu UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội xã, cấp ủy chi bộ tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có kết quả. Tập trung vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trước, trong, sau các ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, qua mạng xã hội về Đảng bộ huyện lần thứ XX.

     2.  Văn hóa - Thông tin xã tuyên truyền các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thiết thực, cụ thể và hiệu quả cao bằng nhiều hình thức, đặc biệt là các bài đăng trên cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh của xã, treo cờ tại trụ sở cơ quan, hướng dẫn trường học và Nhân dân treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu trước, trong, sau các ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX.

     3.  Tuyên giáo Đảng ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền báo cáo kịp thời cho Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp trên theo quy định.

     Trên đây là kế hoạch về công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng ủy xã Triệu Độ.

Tác giả bài viết: Văn phòng Đảng ủy

Các tin khác