Chi tiết tin - Xã Triệu Độ - Triệu Phong

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 20
  • Tổng truy cập 1.253.900

Hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

14:31, Thứ Tư, 3-1-2024

1

BẢN TỔNG HỢP ĐIỂM SỐ CỦA CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU VÀ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thị hành  Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND xã Triệu Độ tiến hành công khai bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu và báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

1. Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu

/documents/39955/0/B%E1%BA%A2N+T%E1%BB%94NG+H%E1%BB%A2P+%C4%90I%E1%BB%82M+S%E1%BB%90+C%E1%BB%A6A+C%C3%81C+TI%C3%8AU+CH%C3%8D%2C+CH%E1%BB%88+TI%C3%8AU+%281%29.docx/6df78340-7c74-a9f8-7a9b-c6b22fc4b169?t=1704243745474

2. Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

/documents/39955/0/BC+%C4%91%C3%A1nh+gi%C3%A1+k%E1%BA%BFt+qu%E1%BA%A3+%C4%91%E1%BA%A1t+chu%E1%BA%A9n+TCPL+%282%29.docx/8987c90c-6a30-558e-c537-95eee9787710?t=1704243782492

_Trà My_